1. Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 69, 48 "Guminy" w m. Wróblowa i m. Lipnica Dolna w km 0+921 - 1+655