Skład Rady Gminy kadencja 2018- 2023

Madejczyk Stanisław, Józef – Przewodniczący Rady Gminy

 

Nocek Józef – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Żyguła Leszek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący pełnią dyżur w Urzędzie Gminy Brzyska pok. nr 14 w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00- 16:00.


Cisoń Maria – Dąbrówka
Czech Jan – Brzyska
Furman Wiesław- Brzyska
Grzyb Małgorzata – Lipnica Dolna
Jurkowski Jerzy- Kłodawa
Mszyca Jan –Brzyska
Maguda Aleksander – Błażkowa
Pacana-Czech Iwona- Błażkowa
Potrzeba Adam-Brzyska
Papciak Stanisław- Wróblowa
Wadas-Stasiak Iwona- Błażkowa
Żygłowicz Ryszard - Ujazd

Komisje Rady Gminy Brzyska

Komisja Finansowo- Budżetowa
1.Żyglowicz Ryszard – Przewodniczący
2. Stanisław Papciak
3.Nocek Józef
4.Maguda Aleksander
5.Grzyb Małgorzata
6.Żyguła Leszek
7.Cisoń Maria
8. Madejczyk Stanisław

Komisja Rewizyjna
1.Papciak Stanisław – Przewodniczący
2.Czech Jan
3.Maguda Aleksander
4.Potrzeba Adam
5.Mszyca Jan
6.Pacana –Czech Iwona

Komisja Socjalna
1.Cisoń Maria – Przewodnicząca
2.Żyguła Leszek
3.Czech Jan
4.Potrzeba Adam
5.Wadas-StasiakIwona
6.Mszyca Jan
7.Jurkowski Jerzy
8.Furman Wiesław

Komisja Rozwoju i Promocji Gminy
1.Grzyb Małgorzata - Przewodnicząca
2.Żygłowicz Ryszard
3.Madejczyk Stanisław
4.Nocek Józef
5.Furman Wiesław
6.Pacana-Czech Iwona
7.Wadas-Stasiak Iwona
8.Jurkowski Jerzy

 

 

Skład Rady Gminy Kadencja 2014 - 2018

Madejczyk Stanisław Józef - Przewodniczący Rady Gminy Brzyska (2014-2018) - lat 42

Madej Mieczysław Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzyska (2014-2018) - lat 56

Żyguła Leszek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brzyska (2014-2018)- lat 58  

Bachórz Tomasz
Gołąb Paweł
Grzyb Małgorzata
Kłusek Stanisław
Madejczyk Sławomir
Maguda Aleksander
Mszyca Jan
Nocek Józef
Papciak Ryszard
Papciak Stanisław
Płocic Wacław
Samborski Zbigniew

Komisje Rady Gminy Brzyska

Komisja Finansowo-Budżetowa

Do zadań komisji należy rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę z zakresu:

- opiniowanie projektu budżetu
- opiniowanie zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego.

W skład komisji wchodzą następujące osoby:

1. Stanisław Papciak
2. Nocek Józef
3. Maguda Aleksander
4. Bachórz Tomasz
5. Grzyb Małgorzata
6. Żyguła Leszek
7. Gołąb Paweł
8. Madejczyk Stanisław

Komisja Rewizyjna

Do zadań komisji należy rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę z zakresu:

- Kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych gminy.
- Opiniowanie wykonania budżetu i występowania z wnioskami do rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
- Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli

W skład komisji wchodzą następujące osoby:
1. Bachórz Tomasz
2. Józef Nocek
3. Maguda Aleksander
4. Samborski Zbigniew
5. Stanisław Papciak
6. Gołąb Paweł

Komisja Rozwoju i Promocji Gminy


Do zadań komisji należy rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę z zakresu:

- Promocji gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- Edukacji
- Ładu przestrzennego
- Ochrony środowiska, utrzymania czystości
- Dróg gminnych
- Upowszechniania kultury sportu i turystyki.

W skład komisji wchodzą następujące osoby:
1. Madejczyk Sławomir
2. Płocic Wacław
3. Mszyca Jan
4. Ryszard Papciak
5. Samborski Zbigniew
6. Madej Mieczysław
7. Grzyb Małgorzata
8. Kłusek Stanisław      

Komisja Socjalna

Do zadań komisji należy rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę z zakresu:

- rolnictwa
- bezpieczeństwa obywateli w tym porządku publicznego sprawy p. pożarowe i p. powodziowe
- ochrona zdrowia
- pomocy społecznej, polityki prorodzinnej
- budownictwa mieszkaniowego

W skład komisji wchodzą następujące osoby:
1. Madejczyk Sławomir
2. Ryszard Papciak
3. Płocic Wacław
4. Kłusek Stanisław
5. Żyguła Leszek
6. Madej Mieczysław
7. Madejczyk Stanisław
8. Mszyca Jan