O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2018r o godz.1000

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

program Sesji obejmuje m. in:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/107/16 Rady Gminy Brzyska z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzyska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów w postaci szlamów ze zbiorników bezodpływowych o kodzie: 20 03 04 i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o kodzie: 19 08 99 na terenie Gminy Brzyska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzyska do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 oraz podwyższenia  kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzyska i planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski i dyskusje.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Madejczyk