Jak co roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca się do Stowarzyszeń, Jednostek Organizacyjnych oraz innych Podmiotów i Osób, które zamierzają realizować zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 o przedstawienie tych zamierzeń w formie wniosku, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w samym Urzędzie w terminie do 28 lutego 2019 r.

            Proszę o przedstawienie wniosków, które w najistotniejszy sposób przyczynią się do przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a w szczególności wniosków na działania profilaktyczne odciągające młodzież i dzieci od uzależnień, a pozwalające żyć zdrowo, w sposób wolny od nałogów.

Przewodniczący Gminnej Komisji    
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Stanisław Bułat                  

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.pdf)wniosek.pdf[ ]