Życzenia Świąteczne dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

 1. Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP
 2. Joanna Frydrych - Poseł na Sejm RP
 3. Alicja Zając - Senator RP
 4. Andrzej Matusiewicz - Poseł na Sejm RP
 5. Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP
 6. Marek Rząsa - Poseł na Sejm RP
 7. Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP
 8. Elżbieta Łukacijewska – Poseł do PE
 9. Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 10. Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 11. Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 12. Jerzy Cypryś - Wiceprzewodniczący Województwa Podkarpackiego
 13. Czesław Łączak - Wiceprzewodniczący Województwa Podkarpackiego
 14. Teresa Pamuła - Wiceprzewodniczący Województwa Podkarpackiego
 15. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 16. Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 17. Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 18. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 19. Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki
 20. Adam Pawluś - Starosta Jasielski
 21. Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
 22. Rober Snoch - Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle
 23. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
 24. Bogusław Kręcisz - Wójt Gminy Skołyszyn
 25. Marcin Bolek - Wójt Gminy Dębowiec
 26. Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec
 27. Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków
 28. Stanisław Żygłowicz - Burmistrz Kołaczyc
 29. Wojciech Piękoś - Wójt Gminy Jasło
 30. Jan Janiga - Wójt Gminy Jodłowa
 31. Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna
 32. Ewa Gołębiowska - Burmistrz Pilzna
 33. Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród
 34. Andrzej Stachurski - Wójt Gminy Osiek Jasielski
 35. Danuta Gąsior - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Błażkowej
 36. Wojciech Janiga - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wróblowej
 37. Tadeusz Maculak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzyskach
 38. Urszula Chochół - Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej
 39. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Krosno
 40. Marek Górniak – Komendant PSP - Jasło
 41. Robert Wróbel - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
 42. Andrzej Nykiel - Wojskowy Komendant Uzupełnień
 43. Teresa Pamuła - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
 44. Robert Pieszczoch - Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  w Boguchwale
 45. Michał Burbelka - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 46. Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor PZD w Jaśle
 47. Dariusz Garbacik - Dyrektor PGE Dystrybucja S.A.
 48. Zarząd KŁ „SOKÓŁ” w Jaśle
 49. Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 50. Anna Łyżwa - Dyrektor FRDL POST
 51. Marek Olszewski - Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 52. Adam Matuszewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle
 53. Biuro LGD "LIWOCZ" 
 54. Iwona Wadas - Stasiak - Prezes Zarządu AP „Wisłoka” Błażkowa
 55. Ewa Różycka - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle
 56. Roman Maciejowski - Agent Ubezpieczeniowy TUW
 57. Mieczysław Tołpa - Poczta Polska S.A.
 58. Andrzej Turski - Przedsiębiorstwo P.H.U. STALTUR
 59. Centrum Usług Wspólnych - Brzyska
 60. Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim
 61. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
 62. Artur Paczkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce
 63. Stanisław Zwoliński - Właściciel Zakładu Stolarskiego „Profil”
 64. Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Jaśle
 65. CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
 66. Parafialny Zespół CARITAS Dąbrówka- Gamrat
 67. Zarząd i pracownicy RZSW w Jaśle
 68. Ryszard Wisz – Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Rzeszowie
 69. Stanisław Piotrowicz – Poseł na Sejm RP
 70. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli- Rzeszów
 71. Bogdan Stępień – oświata i finanse samorządowe
 72. KOREK SOUND – Mateusz Korczyński - Jasło
 73. Krzysztof Wolicki – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok

Załączniki:
Pobierz plik (Otwarty konkurs ofert2019.pdf)Otwarty konkurs ofert2019.pdf[ ]

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

17 kwietnia 2019r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

 

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Informacja Posterunku Policji w Kołaczycach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Brzyska.

4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ w Brzyskach.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli do Rady Społecznej SP ZOZ w Brzyskach

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów wsi z terenu Gminy Brzyska

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Brzyska

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.

9.Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnej.

10.Informacja Wójta o realizacji zadań pożytku publicznego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a Gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

12.Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.

13.Podjecie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

14.Wolne wnioski i dyskusje

15.Zakończenie obrad.

                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy

                                                              Stanisław Madejczyk